Podziały nieruchomości - Gdańsk

Podział nieruchomości należy do najczęściej wykonywanych robót geodezyjnych.
 

Podział geodezyjny można zdefiniować jako wydzielenie z dotychczas istniejącej działki ewidencyjnej, jednej lub więcej nowych działek ewidencyjnych, których granica jest określona w terenie w ramach prac geodezyjnych oraz sporządzana jest dokumentacja pozwalająca na wyodrębnienie prawne w przyszłości.
 

Rodzaje podziałów nieruchomości:

- podział nieruchomości w trybie ustawy gospodarce o nieruchomościami

- podział nieruchomości przeznaczonych na cele rolne i leśne

- szczególne przypadki podziałów nieruchomości (w trybie ustaw o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji - drogi, koleje, lotniska, budowle przeciwpowodziowe, obiekty energetyki jądrowej)
 

Rozgraniczenia nieruchomości jest jednym z najpewniejszym ze sposobów określenia zasięgu prawa własności. Ma na celu :
 

- ustalenie przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych

- utrwalenie tych punktów znakami na gruncie

- sporządzeniem odpowiednich dokumentów

 

Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków

 

W.w. zagadnienia regulują poniższe akty prawne:

- ustawa z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

- ustawa z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

- ustawa z 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego

- ustawa z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

 

Firma GEOPORT posiada stosowne uprawnienia, dające możliwość wykonywania podziałów nieruchomości. Nasze usługi obejmują: Gdańsk, Gdynię, Sopot i okolice. 

 

podziały nieruchomości
POWRÓT
" id="toTop">